เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
31 ต.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างขุดลอกวัชพืชกีดขวางทางน้ำและส่วนที่ตื้นเขิน ตามสภาพความเดือดร้อนของเกษตรกร คลอง ชป.๑ข.๑ข. ในพื้นที่หมู่ที่ ๒,๔,๗ และ ๘ ตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ
28 ต.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน ๔ โรงเรียน เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ต.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ต.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ต.ค. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ต.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำอาหารกลางวันเด็กอนุบาลก่อนวัยเรียน เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ต.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำอาหารกลางวันเด็กอนุบาลก่อนวัยเรียน เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ต.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ เด็กอนุบาลก่อนวัยเรียน เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ต.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมารถยนต์ตู้รับ-ส่ง เด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ต.ค. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำอาหารกลางวันเด็กอนุบาลก่อนวัยเรียน เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ต.ค. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดเก็บค่าน้ำประปา (หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ต.ค. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบุคคลเพื่อจดมิเตอร์หมายเลขของการใช้น้ำประปา (หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ ) (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการ (เช่าบริการสถานที่ขนถ่ายและสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ที่ใช้สำหรับซ่อมแซมระบบประปา (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาบุคคลดำเนินการพ่นหมอกควัน (หมู่ที่ 1- 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน กล่องพลาสติกเอนกประสงค์พร้อมฝาปิด จำนวน ๑๐ กล่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest