เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
21 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้รับ-ส่ง เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กอนุบาลก่อนวัยเรียน เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ ให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน ๔ โรงเรียน เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ เด็กก่อนวัยเรียน เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน ๗ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำป้ายสติิ๊กเกอร์ จำนวน ๒ ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมตู้แอร์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๕๘๑๐ สุพรรณบุรี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ที่ใช้ในการดำเนินงานซ่อมแซมระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อแบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น จำนวน ๒ ลูก สำหรับรถบรรทุกน้ำฯ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำฯ หมายเลขทะเบียน บว ๔๗๘๕ สุพรรณบุรี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจัดทำสถานที่สำหรับพิธีเปิด และจัดทำสถานที่สำหรับใช้ลอยกระทง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบุคคลและอุปกรณ์เครื่องดนตรี ตามโครงการจัดงานลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ การแสดงรำวงย้อนยุค (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างติดตั้งจัดทำเวทีกลางเพื่อใช้ในพิธีเปิดและกิจกรรมอื่น ๆ และจ้างเหมาเครื่องไฟ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง(บริเวณงาน) พร้อมเครื่องปั่นไฟ และติดตั้งไมโครโฟนบนเวทีกลาง พร้อมเครื่องขยายเสียง โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างติดตั้งจัดทำเวทีกลางเพื่อใช้ในพิธีเปิดและกิกรรมอื่น ๆ และจ้างเหมาเครื่องไฟ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง(บริเวณงาน) พร้อมเครื่องปั่นไฟ และติดตั้งไม่โครโฟนบนเวทีกลาง พร้อมเครื่องขยายเสียง โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 พ.ย. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างติดตั้งจัดทำเวทีกลางเพื่อใช้ในพิธีเปิดและกิกรรมอื่น ๆ และจ้างเหมาเครื่องไฟ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง(บริเวณงาน) พร้อมเครื่องปั่นไฟ และติดตั้งไม่โครโฟนบนเวทีกลาง พร้อมเครื่องขยายเสียง โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างขุดลอกวัชพืชกีดขวางทางน้ำและส่วนที่ตื้นเขิน ตามสภาพความเดือดร้อนของเกษตรกร คลอง ชป.๑ข.๑ข. ในพื้นที่หมู่ที่ ๒,๔,๗ และ ๘ ตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest