เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
31 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ (รายละเอียดตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาล) โดยวิธีคัดเลือก
31 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (รายละเอียดตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาล) โดยวิธีคัดเลือก
31 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ (รายละเอียดตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาล) โดยวิธีคัดเลือก
27 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 85-0441 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำยาหรือสารเคมีที่ใช้สำหรับการกำจัดวัชพืชตามโครงการกำจัวัชพืชบริเวณคลองส่งน้ำของตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (รายละเอียดตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาล)
11 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมเส้นทางจากบริเวณสถานีตำรวจภูธรทุ่งคลี ถึงบริเวณบ้านนางกฤษณา อาจคง หมู่ที่ ๕ บ้านกุ่มโคก ตำบลทุ่งคลี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๘๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีคัดเลือก
11 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบุคคลดำเนินการพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 85-0441 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาและต่อเติมห้องรับรองเทศบาลตำบลทุ่งคลี เพื่อก่อสร้างปรับปรุงหลังคาและต่อเติมห้องรับรองเทศบาลตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีคัดเลือก
4 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง อาหารเสริมนม ยู.เอช.ที. จำนวน ๔ โรงเรียน เดือน สิงหาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๔ และนมปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (กองการศึกษา)
4 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก อาหารเสริมนม ยู.เอช.ที. จำนวน ๔ โรงเรียน เดือน สิงหาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๔ และนมปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (กองการศึกษา)
3 ส.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมเส้นทางจากบริเวณสถานีตำรวจภูธรทุ่งคลี ถึงบริเวณบ้านนางกฤษณา อาจคง หมู่ที่ ๕ บ้านกุ่มโคก ตำบลทุ่งคลี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๘๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
3 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงหลังคาและต่อเติมห้องรับรองเทศบาลตำบลทุ่งคลี เพื่อก่อสร้างปรับปรุงหลังคาและต่อเติมห้องรับรองเทศบาลตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)
29 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๒๓๙๓ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest