เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

                  
                 

              กองช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งออกเป็น  5  งาน ดังนี้

1. งานผังเมือง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

    1) งานจัดทำผังเมืองรวม

    2) งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ

    3) งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด

    4) งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์

    5) งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง

    6) งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ

    7) งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง

    8) งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง

    9) งานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

    10) งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม

    11) งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง

    12) งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

    13) งานเวนคืนและจดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

    14) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

2. งานวิศวกรรมโยธา  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

    1) ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม

    2) งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม

    3) งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม

    4) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม

    5) งานออกแบบรายการ รายละเอียดทางด้านวิศวกรรม

    6) งานสำรวจหาข้อมูลหารายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม

    7) งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยทางด้านวิศวกรรม

    8) งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม

    9) งานควบคุมการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม

    10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

3. งานสถาปัตยกรรม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

    1) งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์

    2) งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมทางกฎหมาย

    3) งานให้คำปรึกษา แนะนำด้านสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์

    4) งานตรวจสอบแบบแปลน การขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย

    5) งานควบคุมก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม

    6) งานออกแบบรายการทางสถาปัตยกรรม

    7) งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม

    8) งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์

    9) งานงบประมาณราคาก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์

    10) งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์และงานด้านศิลปกรรมต่างๆ

    11) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

4. งานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

    1) งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน เขื่อนและสิ่งติดตั้งงานอื่นๆ

    2) งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง

    3) งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า

    4) งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่

    5) งานปรับปรุงแก้ไข และป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

    6) งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

    7) งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา

    8) งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา

    9) งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้า ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณี และงานอื่นๆ

   10) งานประมาณการ

   11) งานจัดสถานที่เนื่องในรัฐพิธี ประเพณี และงานอื่นๆ

   12) งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่

   13) งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า

   14) งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

   15) งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล

   16) งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า

   17) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

5. งานบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

     1) งานสารบรรณ

     2) งานร่างหนังสือ โต้ตอบ และบันทึกย่อ

     3) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดทั้งการติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

     4) งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

     5) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานอื่นๆ ที่ขอความร่วมมือ

     6) งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนหย่อม เป็นต้น

     7) งานควบคุมดูแลบำรุงรักษาสถานที่ผักผ่อนหย่อนใจ

     8) งานดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆ

     9) งานจัดทำ ดูแลรักษาเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ไม้ต่างๆ

     10) งานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่างๆ

     11) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

     12) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

Share on Line
Share on Pinterest