เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นางสาววัชรชาญ ตั้งเสถียร
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
thumbs
นายเอกรัตน์ ใจดี
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ
thumbs
นางสาวจิราพร ท้าวลา
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
thumbs
นายศิวพงษ์ อู่สิน
ปฏิบัติงานพนักงานขับรถขยะ
thumbs
นายวิชาญ นิลย้อย
ปฏิบัติงานพนักงานประจำรถขยะมูลฝอย
thumbs
นายสมคิด รุ่งเรือง
ปฏิบัติงานพนักงานประจำรถขยะมูลฝอย
thumbs
นายนิกร มีมินทร์
ปฏิบัติงานพนักงานประจำรถขยะมูลฝอย
thumbs
นายเสกสรร มาลา
ปฏิบัติงานพนักงานประจำรถขยะมูลฝอย
Share on Line
Share on Pinterest