เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นางสาววัชรชาญ ตั้งเสถียร
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(089) 801 6337
thumbs
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
thumbs
นายฤทธิรงค์ โชติวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(098) 320 6571
thumbs
ว่าง
นักพัฒนาชุมชน
(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
thumbs
ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
thumbs
นางสาวกมลชนก เขาแก้ว
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ
(งานบริหารงานทั่วไป)
thumbs
นายปฐมพงษ์ ปานทอง
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ
(งานรักษาความสงบภายใน)
thumbs
นางสาวสุวิชาดา ศรีสัมฤทธิ์
ปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ
(งานกิจการประปา)
thumbs
นางสาวเสาวภา เสมสมาน
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
thumbs
นางสาวชัญญาวีร์ ประไพพีรธรรม
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
thumbs
นายไพฑูรย์ กลิ่นน้ำหอม
ปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
thumbs
นางสีนวน ปานอุทัย
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
thumbs
นายกฤษนะ พูลสวัสดิ์
ปฏิบัติงานคนงานทั่วไป
thumbs
นายสุชาติ เทียมทัน
ปฏิบัติงานยาม
thumbs
นายครวญ มะนาวหวาน
ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง
thumbs
นายบุญยัง เทพพักทัน
ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง
thumbs
นายเกียรติศักดิ์ นิลย้อย
ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง
thumbs
นายทินภัทร รอดทุ่ง
ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง
Share on Line
Share on Pinterest