เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

 

         สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปของเทศบาล และงานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในเทศบาลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการภายในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติราชการของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ การให้การช่วยเหลือประชาชนและให้คำแนะนำทางวิชาการ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายโดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักปลัดเทศบาล ออกเป็น 10 งาน ดังนี้

1. งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
 2. งานบรรจุแต่งตั้งโอนย้ายและเลื่อนระดับ
 3. งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
 4. งานทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาลสามัญ/ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
 5. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
 6. งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
 7. งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
 8. งานการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
 9. งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษา และงานลาศึกษาต่อ
 10. งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาหรือพนักงานครูเทศบาล การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ การเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง และการต่อสัญญาจ้าง
 11. งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
 12. งานการขอรับบำเหน็จบำนาญของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ
 13. งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
 14. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

 2. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
 2. งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
 3.  งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น
 4.  งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ
 5. งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 6. งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
 7. งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
 8. งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

 3. งานนิติการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานการสอบสวน
 2. งานนิติกรรมและสัญญา
 3. งานบริการกฎหมาย
 4. งานธุรการ
 5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

4. งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
 2. งานตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน
 3. งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
 4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

5. งานบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานสารบรรณกลางของเทศบาล
 2. งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 3. งานร่างหนังสือ โต้ตอบ และบันทึกย่อ
 4. งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์  ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
 5. งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานอื่นๆ ที่ขอความร่วมมือ
 6. งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม
 7. งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
 8. งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
 9. งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
 10. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
 11. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

6. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1.     1) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 2.     2) งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 3.     3) งานจัดทำแผนดำเนินการประจำปี
 4.     4) งานรายงานและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
 5.     5) งานเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
 6.     6) งานเกี่ยวกับข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
 7.     7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

7. งานสังคมสงเคราะห์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง
 2. งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
 3. งานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
 4. งานสงเคราะห์ครอบครัวและแผนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว
 5. งานส่งเสริมสวัสดิการสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท
 6. งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์
 7. งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ
 8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

8. งานพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. สำรวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตชุมชนเพื่อจัดทำแผนงาน
 2. ดำเนินการและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่างๆ แสวงหาผู้นำท้องถิ่น เป็นผู้นำ และเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน
 3. งานตามนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความยากจน
 4. ร่วมทำงานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้คำแนะนำ และฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการ และหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
 5. อำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ติดตามผลงานและจัดทำรายงานต่างๆ
 6. งานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ และคนพิการ
 7. งานส่งเสริมอาชีพชุมชน
 8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

9. งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ
 2. งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง
 3. งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา
 4. งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวัน ทุนการศึกษา ฯลฯ
 5. งานส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่อง ดูแลและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย
 6. งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน
 7. งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาด้านต่างๆ
 8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

10. งานกิจการสภา  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา
 2. รายงานการประชุมสภาเทศบาล
 3. งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภาเทศบาล
 4. งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล
 5. งานเลือกตั้งเกี่ยวกับสภาเทศบาลตำบลทุ่งคลี
 6. งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภาเทศบาล
 7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

 

Share on Line
Share on Pinterest