เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นายประหยัด ทองสุข
ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งคลี
thumbs
นายภูริณัฐ ทัพพันธุ์ลักษณ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งคลี
thumbs
นางสาววัชรชาญ ตั้งเสถียร
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลทุ่งคลี
thumbs
นายเสวก คำมั่น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
thumbs
นายแสวง สุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
thumbs
นายธนากร รุ่งกำจัด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
thumbs
นายเสี่ยง สดคมขำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
thumbs
จ่าอากาศเอกชนินทร์ ใจดี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
thumbs
นายพิเชษฐ์ มีศิลป์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
thumbs
นางพิกุล ไหมอ่อน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
thumbs
นางเบญจมาศ กล้าหาญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
thumbs
นายซ้อน แย้มบู่
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
thumbs
นายสมศักดิ์ เพ็ชรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Share on Line
Share on Pinterest