เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นางบังอร แย้มดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
thumbs
นางสาวนิพนันท์ บุญสูง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
thumbs
นางอินทิรา กองทอง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
thumbs
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
thumbs
นางวีนา คำมั่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
thumbs
นางสุภาพร ทรัพย์สม
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ
thumbs
นางสาวศิริวรรณ อินวกูล
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
thumbs
นางสาวศกุณตลา ปิ่นทอง
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่พัสดุ
thumbs
นายถนัตกิจ ธุพจน์
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
การจัดทำแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน
Share on Line
Share on Pinterest