เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นางสาววัชรชาญ ตั้งเสถียร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งคลี
(089) 801 6337
thumbs
ว่าง
รองปลัดเทศบาลตำบลทุ่งคลี
thumbs
นางสาววัชรชาญ ตั้งเสถียร
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(089) 801 6337
thumbs
นางบังอร แย้มดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
(081) 353 3234
thumbs
นางสาววัชรชาญ ตั้งเสถียร
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
(089) 801 6337
thumbs
นายมาโนช แก้วเขียว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(094) 789 2559
thumbs
นางสาววัชรชาญ ตั้งเสถียร
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(089) 801 6337
Share on Line
Share on Pinterest