เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นายสำเริง ผลโภชน์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งคลี
โทร.035-468-454
thumbs
นางสาวภคนันท์ ทองขาว
รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งคลี
thumbs
นายวิชิต แสงอัมพรรุ่ง
รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งคลี
thumbs
นายหมวดตรี พินิจ ทองขาว
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งคลี
thumbs
นายอำนาจ ทับพันธ์ุลักษณ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทุ่งคลี
Share on Line
Share on Pinterest