เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นางสาววัชรชาญ ตั้งเสถียร
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
(089) 801 6337
thumbs
ว่าง
นายช่างโยธา
(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
thumbs
นายวสันต์ เอี่ยมสอาด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(098) 764 0718
thumbs
นางสาวผกามาศ ไกรษร
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ
thumbs
นายศรัณยู บุญสุข
ปฏิบัติงานนายช่างสำรวจ
thumbs
นายสาธิต รอดภัย
ปฏิบัติงานผู้ช่วยงานนายช่างโยธา
thumbs
นายสุรเชษฐ์ บุญพา
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า
thumbs
นายกิตติพงศ์ พูลสวัสดิ์
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า
thumbs
นายศักดิ์ชัย หลายเจริญ
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า
thumbs
นางสาวจิราพร ท้าวลา
ปฏิบัติงานคนงานทั่วไป
Share on Line
Share on Pinterest