เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

 

         กองการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริหารการศึกษา และพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา โดยให้มีธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศน์ งานกิจการนักเรียน งานศึกษาปฐมวัย งานฝึกอบรมอาชีพ เครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตร และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งออกเป็น 7 งาน ดังนี้

1. งานบริหารการศึกษา  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
 2. งานจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
 3. งานจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูล สถิติด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 4. งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตร
 5. งานส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษาและวิชาการ
 6. งานควบคุมตรวจสอบติดตามประเมินผล และรายงานการดำเนินการด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
 2. งานสนับสนุนกิจการศาสนา
 3. งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น
 4. งานสันทนาการ
 5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
 2. บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ วิธีการปฏิบัติด้านศาสนา พิธีในวันสำคัญของศาสนาต่างๆ
 3. งานสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางศาสนา เพื่อส่งเสริมให้นำหลักธรรมทางศาสนา ไปสู่การเสริมสร้างศีลธรรมปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรม
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมและส่งเสริมการนำหลักธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน  เกิดความรู้คู่คุณธรรม
 5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานกีฬาและนันทนาการ
 2. งานศูนย์เยาวชน สนามเด็กเล่น  และสวนสัตว์
 3. งานเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
 4. งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. งานแข่งขันกีฬาและนันทนาการของชุมชน
 6. งานบำรุงรักษาสนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬา
 7. งานติดต่อประสานงาน กับสถานศึกษา
 8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5. งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานข้อมูลด้านคุณภาพ ศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
 2. งานกำกับ ดูแลและส่งเสริมมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
 3. งานวางแผนและติดตามการจัดส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
 4. งานติดตามและส่งเสริมพัฒนาการและความพร้อมของเด็กระดับปฐมวัย
 5. งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
 6. งานพัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
 7. งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 8. งานส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ตามแหล่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 9. งานสนับสนุน พัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา
 10. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

6.  โรงเรียน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. จัดทำข้อมูลนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม
 2. จัดให้มีการกำหนดวิธีการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน
 3. จัดทำหลักฐานการแก้ไขพฤติกรรมตามวิธีการที่กำหนด
 4. งานกำกับดูแลการคัดเลือกสื่อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดตามหลักสูตรของสถานศึกษา
 5. งานส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและการเรียนรู้ในชุมชน
 6. กำกับควบคุม ดูแลการบริหารงานโรงเรียน อาคาร สถานที่ และนักเรียน
 7. ดูแลจัดเตรียม และให้ดูแลวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือครู
 8. ตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร ของสถานศึกษาในเรื่องต่างๆ
 9. จัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา และส่งเสริมจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
 10. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

7. งานบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานสารบรรณ
 2. งานร่างหนังสือ โต้ตอบ และบันทึกย่อ
 3. งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดทั้งการติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
 4. งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
 5. งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานอื่นๆ ที่ขอความร่วมมือ
 6. งานจัดทำคำสั่งและประกาศเทศบาล
 7. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
 8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
Share on Line
Share on Pinterest