เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นายมาโนช แก้วเขียว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
thumbs
นายมาโนช แก้วเขียว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
thumbs
นายศุภกฤษ์ โตอ่อน
นักสันทนาการชำนาญการ
thumbs
นางขวัญยืน ทีวะเวช
ครู คศ.1
thumbs
นางสาวดารารัตน์ ใยน้อย
ครู คศ.1
thumbs
ว่าง
ครูผู้ช่วย
thumbs
นางสาวสุชาดา เจนตเสน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
thumbs
นายภิเชตุ ฉิมพาลี
ภารโรง
thumbs
นางนันทิยา อึ้งสุวัฒน์
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ
thumbs
นางสาวอัมพร อนุสนธิ์
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ
thumbs
นายคุณานนท์ ขำวงษ์วสุรัตน์
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
thumbs
นางสาวสุดารัตน์ สำรวยบุญทรัพย์
ปฏิบัติงานเป็นผู้ดูแลเด็กเล็ก
thumbs
นางสาวเบญจพัชร์ ผลวัชนะ
ปฏิบัติงานเป็นผู้ดูแลเด็กเล็ก
thumbs
นางสาวกาญจนา สานุทิตย์
ปฏิบัติงานเป็นผู้ดูแลเด็กเล็ก
thumbs
นางสาวศรีภัทรา จุยหอม
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
(สถานศึกษา)
Share on Line
Share on Pinterest