เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
15 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำป้ายอิงค์เจ็ท จำนวน ๑ ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๓ รายการ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อมาตรน้ำ ขนาด ๑/๒ นิ้ว (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างห้องน้ำของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบฟอร์มค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน ๑ รายการ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้รับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ เด็กก่อนวัยเรียน เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ จำนวน ๔ โรงเรียน เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำป้ายไวนิลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน ๒ ป้าย (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ค. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ (รร.อนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๗ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ค. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ (สร้างสุขด้วยธรรมปัญญา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest