เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

 

         หน่วยตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนการตรวจสอบและปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งให้รายงานผลการตรวจสอบ โดยการให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ประเมินผล ข้อเสนอแนะ คำปรึกษาตามแนวทางที่มาตรฐานการตรวจสอบภายในกำหนด ดังนี้

  1. วางแผนกำหนดเป้าหมายขอบเขตการตรวจสอบภายในครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดำเนินงาน ด้านต่างๆ ของเทศบาลตำบลทุ่งคลี 
  2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  3. สอบทานและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ทั้งทางการเงินการบัญชีและการปฏิบัติงาน 
  4. ประสานงานกับหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ ในอันที่จะทำให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์สามารถนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  5. ประสานงานกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อส่วนราชการ 
  6. รายงานผลการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ พร้อมทั้งความเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อการแก้ไข ปรับปรุงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ให้ปลัดเทศบาลทราบและพิจารณาสั่งการ 
  7. ติดตามผลการปฏิบัติงานข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบและติดต่อประสานงานกับผู้รับตรวจ เพื่อให้คำแนะนำ ในการปรับปรุงให้ถูกต้อง 
  8. ปฏิบัติงานในการเป็นที่ปรึกษาให้ความเห็นและคำแนะนำต่อปลัดเทศบาล หัวหน้าหน่วยรับตรวจเพื่อให้เกิดการ บริหารงาน อย่างมีคุณภาพ และปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
Share on Line
Share on Pinterest