เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

 

         กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ว่าด้วยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องต่อการ พัฒนาและปรับปรุงงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การอาชีวอนามัย การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การพัฒนาพฤติกรรมอนามัย การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค จัดบริการ รักษาความสะอาด การจัดบริการ รักษาความสะอาด การจัดการขยะมูลฝอย และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยแบ่งออกเป็น 7 งาน ดังนี้

1. งานส่งเสริมสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานวางแผนด้านสาธารณสุข
 2. งานจัดทำแผนตามโครงการบริหารสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่นโดยประสาน แผนกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จังหวัด
 3. งานประสานแผนการปฏิบัติงานหน่วยงานต่างๆ จากผลการปฏิบัติงานหรือรายงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำเดือนของเทศบาล
 4. งานรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุขประจำเดือนของเทศบาล
 5. งานข้อมูล ข่าวสาร จัดทำและสนับสนุนระเบียบและรายงานให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 6. งานประเมินผลทางด้านสาธารณสุข
 7. งานนิเทศและติดตามผลงานทางด้านสาธารณสุข
 8. งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข
 9. งานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
 10. งานพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข
 11. งานประเมินผล
 12. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานด้านสุขศึกษา
 2. งานอนามัยโรงเรียน
 3. งานอนามัยแม่และเด็ก
 4. งานวางแผนครอบครัว
 5. งานสาธารณสุขมูลฐาน
 6. งานโภชนาการ
 7. งานสุขภาพจิต
 8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานป้องกันและควบคุมโรค  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. ป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
 2. งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค
 3. งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
 4. งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด
 5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
 2. งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
 3. งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 4. งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ
 5. งานสุขาภิบาลโรงงาน
 6. งานชีวอนามัย
 7. งานฌาปนกิจ
 8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5. งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานกำจัดขยะมูลฝอย และควบคุมสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
 2. งานกำจัดสิ่งปฏิกูล ตามหลักวิชาการสุขาภิบาล
 3. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

6. งานรักษาความสะอาด  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานกวาดล้างทำความสะอาด
 2. งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
 3. งานขนถ่ายขยะมูลฝอย
 4. งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
 5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

7. งานบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานสารบรรณ
 2. งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
 3. งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
 4. งานสาธารณสุขของเทศบาลและของหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
 5. งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
 6. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
 7. งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะอาดแก่ประชาชน
 8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
Share on Line
Share on Pinterest