เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

 

         กองคลัง  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับการนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งออกเป็น  6 งาน ดังนี้

1. งานพัฒนารายได้  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ
 2. งานจัดเก็บรายได้ทุกประเภท
 3. งานรวบรวมเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที่ใช้อยู่ และใช้หมดแล้วทุกประเภท
 4. งานในการเร่งรัดลูกหนี้รายได้ทุกประเภทให้บรรลุเปาหมายที่ประมาณการไว้  ตลอดจนดำเนินการร่วมกับนิติกรของเทศบาลเพื่อดำเนินการทางศาล
 5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

2. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานสำรวจข้อมูลที่ดิน โรงเรียน ป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
 2. งานแยกประเภทเอกสารและข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจ
 3. งานค้นหาทะเบียนทรัพย์สินเอกสารอื่นๆ และแถบแม่เหล็กตามระบบงานแผนที่ภาษี
 4. งานนำข้อมูลไปปรับในเอกสารแผนที่ต่างๆ ทั้งในส่วนที่เป็นแผ่น แฟ้ม สมุดทะเบียน และในส่วนที่บันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
 5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

3. งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
 2. งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
 3. งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
 4. งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
 5. งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
 6. งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่นๆ
 7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

4. งานพัสดุและทรัพย์สิน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายพัสดุ การซ่อมแซม
 2. การบำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดหาพัสดุ   
 3. งานการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลให้เป็นปัจจุบันและครบถ้วน
 4. งานจำหน่ายทรัพย์สินที่เสื่อมสภาพ และให้มีการแต่งตั้งกรรมการสำรวจทรัพย์สินก่อนวันสิ้นปีงบประมาณเป็นประจำทุกปีพร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น
 5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5. งานสถิติการคลัง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานจัดทำสถิติรายวัน และรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ
 2. งานจัดทำงบประมาณการรายรับ และรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
 3. จัดทำสถิติการรับและจ่ายเงินนอกงบประมาณ
 4. จัดทำสถิติเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินสะสม
 5. จัดทำสถิติเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินอุดหนุน
 6. จัดทำสถิติรายรับและรายจ่ายเกี่ยวกับงบเฉพาะการ
 7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

6. งานบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานสารบรรณ
 2. งานร่างหนังสือ โต้ตอบ และบันทึกย่อ
 3. งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดทั้งการติดต่อประสานงาน และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
 4. งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
 5. งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานอื่นๆ ที่ขอความร่วมมือ
 6. งานจัดทำคำสั่ง และประกาศเทศบาล
 7. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
 8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
Share on Line
Share on Pinterest