เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
13 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ยา) (กองการศึกษา)
3 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๘ ป้าย (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจัดทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี เดือน พฤษภาคม 2562 (รร.อนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจัดทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี เดือน พฤษภาคม 2562 (รร.อนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจัดทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี เดือน พฤษภาคม 2562 (รร.อนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมรถประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดสถานที่ในการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและอุปกรณ์ในการแข่งขัน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ฯ โครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเช่าเต็นท์ กว้าง ๕ ม. ยาว ๘ ม. จ้างเหมาเช่าเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาโครงการขุดลอกวัชพืชกีดขวางทางน้ำและส่วนที่ตื้นเขิน ตามสภาพความเดือดร้อนของเกษตรกร ในพื้นที่กสิกรรม คลอง ชป.๑ ขวา ๑ ขวา ๑ ขวา หมู่ที่ ๔ ,๗ ตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ (สร้างสุขด้วยธรรมปัญญา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามสภาพความเดือดร้อนของราษฎร หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งคลี เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้่าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบูรณะปรับเปลี่ยนวางท่อประปาหมู่บ้านขุยโพธิ์หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งคลี เพื่อบูรณะปรับเปลี่ยนวางท่อประปาหมู่บ้านขุยโพธิ์ โดยวางประปา P.V.C. ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้่นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ที่ระยะความยาว ๑,๙๙๒.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาโครงการขุดลอกวัชพิืชกีดขวางทางน้ำและส่วนที่ตื้นเขิน ตามสภาพความเดือดร้อนของเกษตรกร คูส่ง-ระบายน้ำเพื่อการเกษตร จากแยกคลอง ชป.๑ ขวา ๑ ขวา เข้าพื้นที่กสิกรรม หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาโครงการขุดลอกวัชพืชกีดขวางทางน้ำและส่วนที่ตื้นเขิน ตามสภาพความเดือดร้อนและเกษตรกร คูส่ง-ระบายน้ำเพื่อการเกษตร จากแยกคลอง ชป.๑ ขวา ๑ ขวา ช่วงบริเวณเล้าเป็ดตาช่วย ถึงบริเวณคลอง ซ.๔ สุพรรณ ๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาโครงการขุดลอกวัชพืชกีดขวางทางน้ำและส่วนที่ตื้นเขิน ตามสภาพความเดือดร้อนของเกษตรกร คูส่ง-ระบายน้ำเพื่อการเกษตร จากแยกคลองหนองแห้ว เข้าพื้นที่กสิกรรม หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน ธงชาติ ธง วปร. และเสาธงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งคลี ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๒๘ ตารางเมตร) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest