เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
12 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๔๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ที่ใช้ในการซ่อมแซมระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๒ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มิ.ย. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจัดทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี เดือน มิถุนายน ๑๕๖๒ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ที่ใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาเทศบาลตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำป้ายอะคริลิค ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายนางสมนึก เอี่ยมละออ หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้าง้เหมาจัดทำป้ายอะคริลิค ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ราย นายพูน ฤกษ์วิเชียร หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำป้ายไวนิลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอี้ กระดานไวท์บอร์ด (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน ธงชาติ ขนาด ๘๐x๑๒๐ ซม. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาโครงการขุดลอกวัชพืชกีดขวางทางน้ำและส่วนที่ตื้นเขินคลอง ร๔ ซ.สุพรรณ ๓ ตามสภาพความเดือดร้อนของเกษตรกร ในพื้นที่กสิกรรม หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุตามโครงการจัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติฯ (ต้นทองอุไร และวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในโครงการ) (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ค. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุตามโครงการจัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติฯ (ต้นทองอุไร และวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในโครงการ) (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 85-0441 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๕๘๑๐ สุพรรณบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง (รร.อนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest