เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
27 พ.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างขุดลอกวัชพืชกีดขวางทางน้ำและส่วนที่ตื้นเขิน ตามสภาพความเดือดร้อนของเกษตรกร คู คลองส่งน้ำ-ระบายน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน ๖ สายทางน้ำ ในพื้นที่หมู่ที่ ๓.๕ และหมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างรถแบ็คโฮขุดถอนกอไผ่บริเวณหลังบ้านนายพิษณุ แฉ่งโต หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งคลี เป็นจำนวน ๓ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมรถขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 85-0441 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อต้นไม้ (ต้นเหลืองปรีดียาธร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำคอกไม้สำหรับคลุมต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำดื่ม+น้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกเฉพาะกิจ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๘๑๔ สุพรรณบุรี และ จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำม้นเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๕๘๑๐ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมรถที่ใช้ในการดำเนินงานซ่อมแซมระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาสำรวจจัดเก็บ จัดทำฐานข้อมูล ทะเบียนสุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งคลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อตรายาง จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 พ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เม.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๑๐ เล่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เม.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมเปลี่ยน รถขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 85-0041 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 เม.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมรถที่ใช้ในการดำเนินงานซ่อมแซมระบบประปา (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest