เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
5 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ก.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำป้ายอะคริลิค จำนวน ๒ ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ จำนวน ๔ โรงเรียน เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมรถขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 85-0441 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงประปาบาดาล หมู่ที่ ๔ บ้านขุยโพธิ์เก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงผิวจราจรโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานเหล็กข้ามคลอง ชป.๑ข.๑ข. หมู่ที่ ๒ บ้านคูเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงผิวจราจรโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานเหล็กข้ามคลอง ชป.๑ข.๑ข. หมู่ที่ ๒ บ้านคูเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๒๓๙๓ สุพรรณบุรี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมตู้สาขาโทรศัพท์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ได้แก่ เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด และเจลแอลกอฮอล์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest