เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
11 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพความเดือดร้อนของราษฎร จำนวน ๓ เส้นทาง ภายในพื้นที่หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับสะพานเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพความเดือดร้อนของราษฎร จำนวน ๕ เส้นทาง ภายในพื้นที่หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาโครงการบูรณะปรับเปลี่ยนวางท่อประปาหมู่บ้าน (อนามัย) หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งคลี (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริมนม ยู.เอช.ที. ให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน ๔ โรงเรียน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาโครงการบูรณะปรับเปลี่ยนวางท่อประปาหมู่บ้าน (อนามัย) หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งคลี (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ธ.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างขุดลอกวัชพืชกีดขวางทางน้ำและส่วนที่ตื้นเขินลำรางคลอง ชป.๑ข.๑ข.๑ข. หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ประจำเดือน มกราคม 2564 (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ประจำเดือนมกราคม 2564 (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ธ.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ประจำเดือน มกราคม 2564 (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ ป้าย (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๒๓๙๓ สุพรรณบุรี จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก รถยนต์ตู้รับส่งนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี เดือน มกราคม ๒๕๖๔ (กองการศึกษา)
17 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจัดทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี เดือน มกราคม ๒๕๖๔ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ เด็กก่อนวัยเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี เดือน มกราคม ๒๕๖๔ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก อาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ จำนวน ๔ โรงเรียน เดือน มกราคม ๒๕๖๔
15 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ
15 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest