เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
3 ก.พ. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่ เส้นทางเรียบคลอง ชป.๑ข.๑ข. (ฝั่งทิศตะวันตก) ภายในพื้นที่หมู่ที่ ๔,๘ ตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่เส้นทางเรียบคลอง ชป.๑ข.๑ข.(ฝั่งทิศตะวันตก) ภายในพื้นที่หมู่ที่ ๔,๗ ตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพความเดือดร้อนของราษฎร จำนวน ๔ เส้นทาง ภายในพื้นที่หมู่ที่ ๑,๕,๖ ตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่ เส้นทางเรียบคลอง ชป.๑ข.๑ข. (ฝั่งทิศตะวันตก) ภายในพื้นที่หมู่ที่ ๔,๘ ตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.พ. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ จำนวน ๔ โรงเรียน เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพความเดือดร้อนของราษฎร จำนวน ๔ เส้นทาง ภายในพื้นที่หมู่ที่ ๑,๕,๖ ตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่เส้นทางเรียบคลอง ชป.๑ข.๑ข.(ฝั่งทิศตะวันตก) ภายในพื้นที่หมู่ที่ ๔,๗ ตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่ เส้นทางเรียบคลอง ชป.๑ข.๑ข. (ฝั่งทิศตะวันตก) ภายในพื้นที่หมู่ที่ ๔,๘ ตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารกิจกรรมอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งคลี (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพความเดือดร้อนของราษฎร จำนวน ๔ เส้นทาง ภายในพื้นที่หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพความเดือดร้อนของราษฎร ถนนเรียบคลองทิ้งน้ำภายในพื้นที่หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบูรณะซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรังปรับเกลี่ยบดทับ ภายในพื้นที่หมู่ที่ ๔,๗ ตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพความเดือดร้อนของราษฎร จำนวน ๔ เส้นทาง ภายในพื้นที่หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพความเดือดร้อนของราษฎร ถนนเรียบคลองทิ้งน้ำภายในพื้นที่หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างบูรณะซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรังปรับเกลี่ยบดทับ ภายในพื้นที่หมู่ที่ ๔,๗ ตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จัดทำอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี
26 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งคลี (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งคลี (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest