เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
15 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของกองการศึกษา หมายเลข ๔๒๐-๕๘-๐๐๐๑ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการจากบุคคลภายนอกเพื่อจัดเก็บค่่าน้ำประปา (หมู่ที่ ๑-หมู่ที่ ๘) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการ (เช่าบริการสถานที่ขนถ่ายและกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการ (เช่าบริการสถานที่ขนถ่ายและกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจดมิเตอร์หมายเลขของการใช้น้ำประปา (หมู่ที่ ๑- หมู่ที่ ๘ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างจ้างเหมารถแบ็คโฮ PC๒๐๐ กำจัดวัชพืชและตะกอนดินบริเวณคลอง ร๔ ซ สุพรรณ ๒ หมู่ที่ ๕ ถึงหมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งคลี เป็นจำนวน ๗๐ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรังกลบหลุมบ่อ ในพื้นที่หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, และหมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๙๗ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๘ ท่อน บริเวณคันคลองชลประทาน ร๔ ซ สุพรรณ ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านก้นวุ้ง ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. บริเวณคันคลองชลประทาน ๘ ขวา ๑ ขวา หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมารถแบ็คโฮ PC๒๐๐ กำจัดวัชพืชและตะกอนดินบริเวณคลอง ร๔ ซ สุพรรณ ๒ หมู่ที่ ๕ ถึงหมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งคลี เป็นจำนวน ๗๐ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๒๓๙๓ สุพรรณบุรี จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 85-0441 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำยาหรือสารเคมีที่ใช้สำหรับการกำจัดวัชพืชตามโครงการกำจัดวัชพืชบริเวณคลองส่งน้ำของตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest