เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
19 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๔ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๕ รายการ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน ๒๐ ชุด (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำป้ายผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรี จำนว ๑ ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๒๓๙๓ สุพรรณบุรี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ (กองการศึกษา)
12 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมารถยนต์ตู้รับ ส่ง เด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี (เรียนชดเชย) เดือน มีนาคม ๒๕๖๔ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจัดทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ (วันที่ ๑๓-๑๔,๒๐-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔) (รร.อนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี เดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เรียนชดเชย (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มี.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาถ่ายเอกสารสี หน้า-หลัง เรื่อง การเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน ๑,๖๑๘ แผ่น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มี.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 มี.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (น้ำมันไฮดรอลิค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำป้ายอิงค์เจ็ท จำนวน ๒๓ ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest