เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
23 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุอื่น ๆ (ถัังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เหมาจัดทำป้ายอิงค์เจ็ท จำนวน ๑ ป้าย (สำนักปลัด)
16 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน ๑ กล่อง (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 เม.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริมนม ยู.เอช.ที. จำนวน ๔ โรงเรียน เดือน เมษายน ๒๕๖๔ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 เม.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ จำนวน ๔ โรงเรียน เดือน มีนาคม ๒๕๖๔ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๖๖-๐๑๙ หมู่ที่ ๕ บ้านกุ่มโคก ตำบลทุ่งคลี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 เม.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๖๖-๐๑๙ หมู่ที่ ๕ บ้านกุ่มโคก ตำบลทุ่งคลี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 มี.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริมนม ยู.เอช.ที. จำนวน ๔ โรงเรียน เดือน เมษายน ๒๕๖๔ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจัดทำอาหารกลางวันภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑-๙ ,๑๖-๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริมนม ยู.เอช.ที. จำนวน ๔ โรงเรียน เดือน เมษายน ๒๕๖๔ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ จำนวน ๔ โรงเรียน เดือน มีนาคม ๒๕๖๔ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมารถยนต์ตู้รับ-ส่ง เด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี เดือน เมษายน ๒๕๖๔ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 85-0441 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งคลีและนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งคลี จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาสำรวจจัดเก็บ จัดทำฐานข้อมูล ทะเบียนสุนัขและแมวในเขตเทศบาลตำบลทุ่งคลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest