เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
5 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาโครงการขุดลอกวัชพืชกีดขวางทางน้ำและส่วนที่ตื้นเขิน ตามสภาพความเดือดร้อนของเกษตรกร ในพื้นที่กสิกรรม คลอง ชป.๑ ขวา ๑ ขวา ๑ ขวา หมู่ที่ ๔ ,๗ ตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ (สร้างสุขด้วยธรรมปัญญา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามสภาพความเดือดร้อนของราษฎร หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งคลี เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้่าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบูรณะปรับเปลี่ยนวางท่อประปาหมู่บ้านขุยโพธิ์หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งคลี เพื่อบูรณะปรับเปลี่ยนวางท่อประปาหมู่บ้านขุยโพธิ์ โดยวางประปา P.V.C. ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้่นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ที่ระยะความยาว ๑,๙๙๒.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาโครงการขุดลอกวัชพิืชกีดขวางทางน้ำและส่วนที่ตื้นเขิน ตามสภาพความเดือดร้อนของเกษตรกร คูส่ง-ระบายน้ำเพื่อการเกษตร จากแยกคลอง ชป.๑ ขวา ๑ ขวา เข้าพื้นที่กสิกรรม หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาโครงการขุดลอกวัชพืชกีดขวางทางน้ำและส่วนที่ตื้นเขิน ตามสภาพความเดือดร้อนและเกษตรกร คูส่ง-ระบายน้ำเพื่อการเกษตร จากแยกคลอง ชป.๑ ขวา ๑ ขวา ช่วงบริเวณเล้าเป็ดตาช่วย ถึงบริเวณคลอง ซ.๔ สุพรรณ ๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาโครงการขุดลอกวัชพืชกีดขวางทางน้ำและส่วนที่ตื้นเขิน ตามสภาพความเดือดร้อนของเกษตรกร คูส่ง-ระบายน้ำเพื่อการเกษตร จากแยกคลองหนองแห้ว เข้าพื้นที่กสิกรรม หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน ธงชาติ ธง วปร. และเสาธงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งคลี ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๒๘ ตารางเมตร) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบูรณะปรับเปลี่ยนวางท่อประปาหมู่บ้านวัดวุ้งสุทธาวาส หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งคลี โดยวางประปา P.V.C ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ที่ระยะความยาว ๒,๐๐๐ เมตร ประปาภายในหมู่บ้านวัดวุ้งสุทธาวาส หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกเฉพาะกิจ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๘๑๔ สุพรรณบุรี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มี.ค. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ ขนาด ๑๒๓ x ๑๒๓ ซม. (สำนักปลัด)
21 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาโครงการบูรณะซ่อมแซมประกอบติดตั้งระบบประปาหมู่บ้านขอนตะเคียน หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งคลี (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาโครงการบูรณะซ่อมแซมประกอบติดตั้งระบบประปาหมู่บ้านดอนตาลเสี้ยน หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งคลี (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาโครงการบูรณะซ่อมแซมประกอบติดตั้งระบบประปาหมู่บ้านดอนตาลเสี้ยน หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งคลี (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาโครงการบูรณะซ่อมแซมประกอบติดตั้งระบบประปาหมู่บ้านดอนตาลเสี้ยน หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งคลี (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มี.ค. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเข้าเล่มสันกระดูกงู จำนวน ๖ เล่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ฯ และรถบรรทุกเฉพาะกิจ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบูรณะปรับเสริมขยายท่อระบายน้ำ พร้อมลงลูกรังปรับเกลี่ยตามสภาพความเดือดร้อนของราษฎร หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest