เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
6 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 85-0441 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาและต่อเติมห้องรับรองเทศบาลตำบลทุ่งคลี เพื่อก่อสร้างปรับปรุงหลังคาและต่อเติมห้องรับรองเทศบาลตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีคัดเลือก
4 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง อาหารเสริมนม ยู.เอช.ที. จำนวน ๔ โรงเรียน เดือน สิงหาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๔ และนมปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (กองการศึกษา)
4 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก อาหารเสริมนม ยู.เอช.ที. จำนวน ๔ โรงเรียน เดือน สิงหาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๔ และนมปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (กองการศึกษา)
3 ส.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมเส้นทางจากบริเวณสถานีตำรวจภูธรทุ่งคลี ถึงบริเวณบ้านนางกฤษณา อาจคง หมู่ที่ ๕ บ้านกุ่มโคก ตำบลทุ่งคลี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๘๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
3 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงหลังคาและต่อเติมห้องรับรองเทศบาลตำบลทุ่งคลี เพื่อก่อสร้างปรับปรุงหลังคาและต่อเติมห้องรับรองเทศบาลตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)
29 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๒๓๙๓ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๕๘๑๐ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าขยะแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน ๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำป้ายเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริมนม ยู.เอช.ที. จำนวน ๔ โรงเรียน ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อผ้าใช้สำหรับผูก สีเหลือง และสีขาว จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ก.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest