เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
28 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อมาตรน้ำ จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์เด็กก่อนวัยเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ (รร.อนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเพื่อใช้ปรับเปลี่ยนโถห้องน้ำโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี (รร.อนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการตรวจคัดกรองวัณโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าที่ โครงการตรวจคัดกรองวัณโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๔๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ที่ใช้ในการซ่อมแซมระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๒ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มิ.ย. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจัดทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี เดือน มิถุนายน ๑๕๖๒ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ที่ใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาเทศบาลตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำป้ายอะคริลิค ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายนางสมนึก เอี่ยมละออ หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้าง้เหมาจัดทำป้ายอะคริลิค ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ราย นายพูน ฤกษ์วิเชียร หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำป้ายไวนิลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอี้ กระดานไวท์บอร์ด (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน ธงชาติ ขนาด ๘๐x๑๒๐ ซม. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest