เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
7 ต.ค. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดเก็บค่าน้ำประปา (หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ต.ค. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบุคคลเพื่อจดมิเตอร์หมายเลขของการใช้น้ำประปา (หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ ) (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการ (เช่าบริการสถานที่ขนถ่ายและสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ที่ใช้สำหรับซ่อมแซมระบบประปา (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาบุคคลดำเนินการพ่นหมอกควัน (หมู่ที่ 1- 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน กล่องพลาสติกเอนกประสงค์พร้อมฝาปิด จำนวน ๑๐ กล่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ น้ำยาแอร์รั่ว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อหนังสือนิทานตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน จำนวน ๑๕๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วัสดุคอมพิวเตอร์ Ribbon Cartridge Epson LQ ๓๑๐ จำนวน ๑๐ กล่อง (กองคลัง)
11 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ ตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์แอลอีดี และ ขาแขวนทีวีติดผนัง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบแสดงตนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพฯ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาปรับปรุงห้องเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริมนม ยู.เอช.ที. ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest