เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
16 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย ตามสภาพความเดือดร้อนของราษฎร คันคลอง ชป.๑ข.๑ข.๑ข.(ฝั่งบ้านนายฉลอง ศรีเอี่ยม) ในพื้นที่หมู่ที่ ๗,๔ ตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย ตามสภาพความเดือดร้อนของราษฎร คันคลอง ชป.๑ข.๑ข.๑ข. (ฝั่งตะวันออก) ในพื้นที่หมู่ที่ ๗,๔ ตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย ตามสภาพความเดือดร้อนของราษฎร จำนวน ๗ เส้นทาง ในพื้นที่หมู่ที่ ๓ , ๕ ตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ม.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ และโต๊ะทำงาน จำนวน ๑ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ม.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมรถขยะมูลฝอย หมายเลข ๘๕-๐๔๔๑ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ม.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 85-0441 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำมันไฮดรอลิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ธ.ค. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย (เปลี่ยนยางนอกและยางใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำป้ายอิงค์เจ็ท โครงการจัดกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เช่าเต็นท์ จำนวน ๓ หลัง เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๒ จุด ตามโครงการจัดกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบูรณะปรับเปลี่ยนวางท่อประปาหมู่บ้านก้นวุ้ง(วัดวุ้งสุทธาวาส) หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำอาหารกลางวันเด็กอนุบาลก่อนวัยเรียน เดือน มกราคม ๒๕๖๓ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ เด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest