เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
1 ต.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการจากบุคคลภายนอกเพื่อจดมิเตอร์หมายเลขของการใช้น้ำประปา (หมู่ที่ ๑-หมู่ที่ ๘) ระยะเวลา ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการ (เช่าบริการสถานที่ขนถ่ายและสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการในการใช้บริการที่เก็บขนถ่ายและกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจัดทำอาหารกลางวันภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๕ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างขุดลอกดินเลนโคลนที่ตื้นเขินและวัชพืช คลองส่งน้ำ ชป.๑ข.๑ข.๑ข.(หนองแห้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างขุดลอกดินเลนโคลนที่ตื้นเขินและวัชพืช คลองส่งน้ำ ชป.๑ข.๑ข.๑ข.(หนองแห้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (ร่าง)แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) จำนวน ๑๗ เล่ม (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์ตัดกิ่ง จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้แช่ ๒ ระบบ แช่เย็นหรือแช่แข็ง) จำนวน ๑ เครื่อง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างขุดลอกดินเลนโคลนที่ตื้นเขินและวัชพืชคลองส่งน้ำ ชป. ๑ข. ๑ข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๕๘๑๐ สุพรรณบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๔-๐๐๐๑ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านกุ่มโคก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างขุดลอกดินเลนโคลนที่ตื้นเขินและวัชพืชคลองส่งน้ำ ชป. ๑ข. ๑ข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกเฉพาะกิจ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๘๑๔ สุพรรณบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๒-๐๐๐๑ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบุคคลดำเนินการพ่นหมอกควัน โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริมนม ยู.เอช.ที. ให้แก่เด็กนักเรียน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest