เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
23 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ย. 2563 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๖๖-๐๑๙ หมู่ที่ ๕ บ้านกุ่มโคก ตำบลทุ่งคลี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 พ.ย. 2563 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๖๖-๐๑๙ หมู่ที่ ๕ บ้านกุ่มโคก ตำบลทุ่งคลี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
9 พ.ย. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
6 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๕๘๑๐ สุพรรณบุรี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ต.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจัดทำอาหารกลางวันภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ต.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเครื่องไฟ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (บริเวณงาน) พร้อมเครื่องปั่นไฟ ติดตั้งไมโครโฟน บนเวทีกลางเพร้อมเครื่องขยายเสียง และติดตั้งจัดทำเวทีกลาง โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ต.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างรำวงย้อนยุค จำนวน ๑ วง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ต.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเช่าเต็นท์ โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ต.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจัดตกแต่งสถานที่สำหรับพิธีเปิดโครงการ และจัดทำสถานที่สำหรับใช้ลอยกระทง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ต.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๙ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ต.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดเก็บค่าน้ำประปา (หมู่ที่ ๑- หมู่ที่ ๘) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ต.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดเก็บค่าน้ำประปา (หมู่ที่ ๑- หมู่ที่ ๘) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ต.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการ (เช่าบริการสถานที่ขนถ่ายและสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๖๖-๐๑๙ หมู่ที่ ๕ บ้านกุ่มโคก ตำบลทุ่งคลี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ สายทาง
Share on Line
Share on Pinterest