เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
22 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างจ้างเหมารถแบ็คโฮ PC๒๐๐ กำจัดวัชพืชและตะกอนดินบริเวณคลอง ร๔ ซ สุพรรณ ๒ หมู่ที่ ๕ ถึงหมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งคลี เป็นจำนวน ๗๐ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรังกลบหลุมบ่อ ในพื้นที่หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, และหมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๙๗ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๘ ท่อน บริเวณคันคลองชลประทาน ร๔ ซ สุพรรณ ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านก้นวุ้ง ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. บริเวณคันคลองชลประทาน ๘ ขวา ๑ ขวา หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมารถแบ็คโฮ PC๒๐๐ กำจัดวัชพืชและตะกอนดินบริเวณคลอง ร๔ ซ สุพรรณ ๒ หมู่ที่ ๕ ถึงหมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งคลี เป็นจำนวน ๗๐ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๒๓๙๓ สุพรรณบุรี จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 85-0441 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำยาหรือสารเคมีที่ใช้สำหรับการกำจัดวัชพืชตามโครงการกำจัดวัชพืชบริเวณคลองส่งน้ำของตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อมาตรน้ำ ขนาด ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๘๐ ชุด (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๕๗๑๐ สุพรรณบุรี จำนวน ๔ รายการพร้อมค่าแรง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาฉีดพ่นยาเพื่อกำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมารถแบ็คโฮ PC๒๐๐ ขุดลอกวัชพืชและคูส่งน้ำตื้นเขิน หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งคลี เป็นจำนวน ๒๐ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมารถแบ็คโฮ PC๒๐๐ ขุดลอกวัชพืชและคูส่งน้ำตื้นเขิน หมู่ที่ ๖ เป็นจำนวน ๖๖ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest