ชื่อ
: นายมาโนช แก้วเขียว
ตำแหน่ง
: นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา