ชื่อ
: นางบังอร แย้มดี
ตำแหน่ง
: ผู้อำนวยการกองคลัง