ชื่อ
: นางเบญจมาศ กล้าหาญ
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2