ชื่อ
: นางพิกุล ไหมอ่อน
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2