ชื่อ
: นายพิเชษฐ์ มีศิลป์
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2