ชื่อ
: จ่าอากาศเอกชนินทร์ ใจดี
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1