ชื่อ
: นางสาววัชรชาญ ตั้งเสถียร
ตำแหน่ง
: เลขานุการสภาเทศบาลตำบลทุ่งคลี