ชื่อ
: นายภูริณัฐ ทัพพันธุ์ลักษณ์
ตำแหน่ง
: รองประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งคลี