ชื่อ
: นายเสกสรร มาลา
ตำแหน่ง
: ปฏิบัติงานพนักงานประจำรถขยะมูลฝอย