ชื่อ
: นายวิชาญ นิลย้อย
ตำแหน่ง
: ปฏิบัติงานพนักงานประจำรถขยะมูลฝอย