ชื่อ
: นางสาวกาญจนา สานุทิตย์
ตำแหน่ง
: ปฏิบัติงานเป็นผู้ดูแลเด็กเล็ก