ชื่อ
: นางสาวอัมพร อนุสนธิ์
ตำแหน่ง
: ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ