ชื่อ
: นายถนัตกิจ ธุพจน์
ตำแหน่ง
: ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
การจัดทำแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน