ชื่อ
: นางวีนา คำมั่น
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี