ชื่อ
: ว่าง
ตำแหน่ง
: เจ้าพนักงานพัสดุ
(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)